LEDEN LITTLE-TEXAS 2015 VOORZITTER Clauwaert Boudewijn ONDERVOORZITTER  
Vernimmen Martha
BaeyenErna
Van De Wiele Mario


t Boude wijn

Vernim men Martha

Bayens Erna

Van De Wiele Mario

Bosma ns Marc

Veracht ert Karin

Lombae rt Gisele

Famela er Jacqueli ne

De Bont Rudy

Van Balen Marie-Rose

Cosijns Benny

De Brouw er Linda

Dauwe Brigitte

Verhae gen Lisette

Ruys Jean Pierre

Van De Velde Jenny

De Sutter Gabriel la

Van Goeth em Raymo nd

Van Der Meisc he Sonia

Van Vaeren berh Rita

Nicola Henri

Van De Wiele Maria

Meert Robby

Mertens Nancy

Erauw Margar etha

Poppe Rudy

Van Nieuwe nbergh Trui


  C l a u w a e r t B o u d e w ij n

V e r n i m m e n M a r t h a

B a y e n s E r n a

V a n D e W i e l e M a r i o

B o s m a n s M a r c

V e r a c h t e r t K a r i n

L o m b a e r t G i s e l e

F a m e l a e r J a c q u e li n e

D e B o n t R u d y

V a n B a l e n M a r i e -R o s e

C o s ij n s B e n n y

D e B r o u w e r L i n d a

D a u w e B r i g i t t e

V e r h a e g e n L i s e t t e

R u y s J e a n P i e r r e

V a n D e V e l d e J e n n y

D e S u t t e r G a b r i e ll a

V a n G o e t h e m R a y m o n d

V a n D e r M e i s c h e S o n i a

V a n V a e r e n b e r h R i t a

N i c o l a H e n r i

V a n D e W i e l e M a r i a

M e e r t R o b b y

M e r t e n s N a n c y

E r a u w M a r g a r e t h a

P o p p e R u d y

V a n N i e u w e n b e r g h T r u iBaeyens Erna

Van De Wiele Mario

Bosmans Marc

Verachtert Karin

Lombaert Gisele

Famelaer Jacqueline

De Bont Rudy

Van Balen Marie-Rose

Cosijns Benny

De Brouwer Linda

Dauwe Brigitte

Verhaegen Lisette  

De Sutter Gabriella

Van Goethem Raymond

Van Der Meische Sonia

Van Vaerenbergh Rita

Nicola Henri

Van De Wiele Maria

Meert Robby

Mertens Nancy

Erauw Margaretha

Poppe Rudy

Van Nieuwenbergh Trui

Deprez  Karina

Pauwels Tamara

Schelstraete Andre

Van Houwenis Hilde

Spiers Rob M


Vernimmen Martha